เจอบทความที่น่าสนใจ โพสน์ไว้ก็ด้วยหนึ่งเพื่อเผยแพร่ อีกหนึ่งก็คือเก็บไว้อ่านเตือนสติตัวเองว่า…อย่าได้ขาดจากศีลและสมาธิ เมื่อครบทั้งสองอย่างแล้ว ปัญญาจะตามมา … แม้ว่าเว็บรักสุขภาพจะไม่ใช่เว็บธรรมะ แต่แท้จริงแล้วธรรมะและสุขภาพแทบจะเป็นเรื่องเดียวกัน

.————————————–

เมื่อเรา หรือคนที่เรารัก เจ็บป่วยมากๆ เราย่อมมีความทุกข์ใจ

ให้ทุกคนที่เจ็บป่วย และผู้มีความทุกข์ได้อ่านต่อไปนี้นะครับ ให้อ่านให้ได้ หลายๆรอบเลย

ความเจ็บป่วย แม้ไม่อยากให้เกิด ก็เกิดได้ ทำให้เราทุกข์กายและใจ

การมีความทุกข์ ก็มีแง่ดีอยู่เช่นกัน คือ

จะได้ดำเนินความดีให้มากขึ้นจะได้พ้นทุกข์

เมื่อ ทุกข์ เราแค่กำหนดรู้ และปล่อยวางเสีย อย่าไปเจริญให้มาก อย่าไปวนเวียนคิดให้มาก

ให้เรา หรือผู้ป่วย ถือศีลห้าทันที ศีลห้าไม่ต้องไปขอกับใคร เมื่อเราตั้งใจ ว่าจะถือศีล ไม่ทำผิด ให้พูดในใจ ก็ได้ ตั้งใจว่าเราจะไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ผิดในกาม ไม่โกหก ไม่ดื่มสุราเครื่องดองของเมา เราจะมีศีลทันที เมื่อมีศีลแล้ว ถ้าทำได้ ให้ปล่อยปลา หรือให้ญาติไปปล่อยปลาให้ ให้ซื้อปลาที่ตลาดที่คนเขากินกันได้ จะต้องโดนฆ่า เช่น ปลาดุก เป็นต้น นำไปปล่อยในแม่น้ำลำคลอง ให้มีใจเมตตากรุณา สงสาร และอยากให้ปลามีความสุข และปล่อยปลาไป

จากนั้น ที่ควรเจริญให้มาก ทำให้มาก คือ สมาธิ ปัญญา ปัญญาที่ควรเจริญ มีบุญสูงสุด คือให้รู้ว่า

ทุกอย่างเป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา คือ ไม่เที่ยง ทนอยู่นิ่งไม่ได้ต้องแปร ผันไป และไม่ใช่ตัวเราของเราอย่างแท้จริง

เพียงปัญญานี้พิจารณาให้มาก ก็ตัดทุกข์ได้มาก

เราทำสมาธิ เพื่อให้สงบ สงบเพื่อให้เกิดปัญญา ๆที่ว่าก็คือ ทุกอย่างเป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นั่นเอง เป็นคำสอน ท้ายสุดสรุปสุด แก่ปัญจวัคคีย์ทั้งห้า จนบรรลุอรหันต์

คิดว่าทุกอย่างเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ตราบเท่าที่เรามีลมหายใจ มีสติ เราเจริญในธรรม มีความสุขได้อย่างสบายครับ

ถ้าจะทำกรรมฐาน ให้จิตสงบเป็นสามธิ และเกิดปัญญามากด้วย แนะนำลองบริกรรม ท่อง

“พุทโธ อนิจจัง”

หรือ

“พุทโธ อนัตตา”

โดยให้รู้ความหมายที่เราบริกรรม ด้วย นัยยะว่า พระพุทธเจ้า ทรงสอนว่าทุกอย่างเป็นอนิจจัง ไม่เที่ยง พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าทุกอย่างเป็นอนัตตา ไม่ใช่ตัวเราของเราจะบงการควบคุมได้อย่างแท้จริง

จะได้ทั้งพุทธานุสติ และจะได้ปัญญา มากด้วยครับ เป็นคำบริกรรมที่เมื่อลอง จะรู้ได้ด้วยตนเองครับ ถ้าใจสงบก็ลดลงเหลือแค่พุทโธ หรืออานาปานสติ ก็ได้ครับ

อีกคำบริกรรมที่แนะนำ ให้ลอง เวลาใจไม่สงบ มีความทุกข์ มีความอยาก คือ คำบริกรรม ธรรมานุสติ ว่า

“อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ”

โดยให้รู้ความหมายว่า นี้คือพระธรรมที่พระพุทธเจ้าสอน ว่าทุกอย่างไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ทนอยู่ได้ และไม่ใช่ตัวเราของเราอย่างแท้จริง พระธรรม คือแทนองค์พระศาสดา

เมื่อบริกรรมไป ใจจะสงบ และระลึกรู้ว่าทุกอย่างไม่เที่ยงจริงๆ มากขึ้นเรื่อย ๆ และสงบขึ้นเรื่อย ๆ ลองดูนะครับ ถ้าเหนื่อย ก็รู้และระลึก แต่อานาปานสติ ครับ

ให้มีความรู้ที่ถูกต้องว่า ใจของเรา ไม่มีหน้าที่ไปสู้กับโรคร้าย ใจของเรา เพียงแต่ยอมรับความจริง ของ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

เพราะพระพุทธเจ้าทรงสอนว่า ร่างกายไม่เที่ยง ย่อมเสื่อมไปเป็นธรรมดา ใจเราไม่ต้องไปสู้กับโรค เราสู้กับกิเลส กับตัณหา คืออยากหาย อยากให้ได้ดั่งใจ สู้กับความกลัว กลัวไม่หาย กลัวเจอสิ่งไม่ชอบ นี้คือสาเหตุแห่งทุกข์

ให้ทำบุญใหญ่ที่สุด ใหญ่กว่า ถวายทาน นับล้านเท่า บุญนี้คือ ศีล สมาธิ และปัญญา ที่ยอมรับใน ความไม่เที่ยง ความไม่ใช่ตัวเราของเรานี้เอง

เมื่อทำบุญแล้ว ให้อุทิศ ให้เจ้ากรรมนายเวร ญาติ และเทพเทวาพรหมทั้งหลาย พระโพธิสัตว์ทั้งหลายด้วย

บุญนี้จะทำให้เราหมดความทุกข์ และส่งผลทันทีนะครับ

CR : น.พ.จักรพงศ์ ไพบูลย์